2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Хэнтий аймгийн Засаг дарга Н.Ганбямбатай хамтран ажиллах 2020 оны  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.

Уг гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төрийн албаны тухай хууль  тогтоомж,  байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, төсвийн болон эд хөрөнгийг зохистой ашиглах, хүний нөөцийн зорилтын манлайллын зорилтуудыг хангах талаар тодорхой тусгасан байна.

Х-1 Х-2