ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон УЕП, ШШГЕГ-ын 2021 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, алдаа зөрчлийг арилгах, хоригдол, ялтан ял эдлүүлэх ажиллагаанаас оргон зайлахаас урьдчилан сэргийлэх, тэнсэх албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдийн шүүхээс даалгасан үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дахь хоригдлын хохирол төлөлт, зөрчлийн торгуулийн шийтгэл, эрүүгийн торгох ялын биелэлтийг бүрэн биелүүлэхэд чиглэсэн ажлыг зохион байгуулах талаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 дүгээр нээлттэй хорих ангийн хурлын танхимд зохион байгууллаа.

Back to top button